Ordensregler

 Betaling av leie

Det betales ulike satser for sommersesong og vintersesong.
Forfall for sommersesong er 20. april, og for vintersesong 20. september.  All betaling skal skje via bank. Annen avtale må i tilfelle skje med administrasjonen i Stavsplassen SA. Leieprisen KPI-justeres hvert år. 

 

Strøm

Strømmålere leses av ca. hver 6. mnd av administrasjonen. Strøm blir viderefakturert campinggjesten etter mottatt faktura fra leverandør. Leietakere har selv ansvar for montering av strømmåler. All montering av elektriske anlegg skal dokumenteres med samsvarserklæring fra godkjent firma.

 

Vaktberedskap

For teknisk assistanse eller ved problemer av ulik art, kan vi kontaktes på telefon 61 27 61 00 eller via e-post [email protected].

 

Oppførsel

Alle oppfordres til å gjøre sitt for å få et hyggelig miljø på campingplassen. Gjester som opptrer beruset, viser usømmelig opptreden eller på annen måte er til alvorlig sjenanse for andre, kan bortvises med umiddelbar virkning. Muntlig advarsel gis ved utilbørlig språkbruk. Annen gangs advarsel gis skriftlig. Tredje gangs advarsel medfører utkastelse.

 

Nattero

Det skal være nattero mellom kl. 23:00 – 07:00, med unntak av lørdag, der det skal være nattero mellom kl. 24:00 – 07:00.

 

Arrangementer på området

Ved arrangementer på området, kan inn- og utkjøring til campingplassen bli omdirigert. Våre campinggjester har i de fleste tilfeller fri adgang til arrangementer i regi av STAVSPLASSEN SA. Det må påregnes økt aktivitet ved utleie og arrangementer på området.

 

Orden på området

Alle gjester er ansvarlig for ”sitt” område, og skal sørge for at dette området alltid er pent og ryddig.

 

Avfallshåndtering

Alle gjester er forpliktet til å kildesortere eget avfall i riktige beholdere.

 

Oppsigelse/flytting

Oppsigelse må skje senest 1 måned før neste sesong forfaller til betaling. Ved flytting skal plassen ryddes. Plassleie kreves inntil dette er utført. Stavsplassen SA må informeres dersom noen skal selge vogn/spikertelt på plassen.

 

Bygg/tilbygg

Spikerteltet skal ikke overstige størrelsen på campingvogna, maks 15 kvm og skal ikke bygge mer enn 3,5 m ut fra vogna, det kan maksiamlt være 20 cm høyere enn campingvognen.
Platting i tilknytning til spikertelt/fortelt skal ikke være høyere enn 0,5 m over planert terreng. I tillegg er det tillatt å bygge terrasse på inntil 15 kvm. Overbygg over denne er ikke tillatt.
På alle nybygde spikertelt skal avstand mellom spikertelt skal minimum være 8 meter, og minimum fire meter mellom campingenheter (vogner, terrasser m.m.) jmf. brannforeskrifter.

All bygging, også forandring av eksisterende plasser/bygg, skal godkjennes av Stavsplassen SA før igangsetting.

 

Annet

All form for trefelling og andre fysiske inngrep på plassen skal avklares i forkant med administrasjonen. All byggevirksomhet skal avklares med Stavsplassen SA. Det oppfordres også til å holde ro på søndager og andre helligdager. Gjelder også motorisert gressklipping.

 

Brudd på ordensregler

Ved manglende overholdelse av overnevnte regelverk, gis først muntlig advarsel. Annen gangs advarsel gis skriftlig. Tredje gangs advarsel medfører utkastelse.